Terveydenhuollon
vastuullisuustyö

Olemme vastuullisuustyön kokenut osaaja. Meiltä saat apua niin strategisen- kuin käytännön tason kokonaisuuksiin.

Lue lisää.

Vastuullisuus terveydenhuollossa

Vastuullisuustyö on viime vuosina noussut painoarvoltaan huimasti osana terveydenhuollon organisaatioiden johtamista, oli kyse sitten suuresta sairaanhoitopiiristä, yksityisestä lääkäriasemasta tai kunnan sote-yksiköstä. Terveydenhuollon merkittävä rooli ilmastonmuutoksessa, luonnonvarojen kulutuksessa, ympäristön kemikalisoitumisessa ja muissa merkittävissä ympäristökysymyksissä on tiedostettu ja työtä vaikutusten pienentämiseksi halutaan tehdä.

Ympäristövastuu Virpi Vuorella on tarjota ainutlaatuisen laaja kokemus ja tietotaito terveydenhuollon vastuullisuustyön tueksi, aina strategiatasolta päivittäiseen työhön työpisteissä. Ota yhteyttä, esimerkiksi alla oleviin kokonaisuuksiin liittyen.

Strategia- ja ohjelmatyö

Vastuullisuuden kokonaisuuteen liittyy terveydenhuollossa perinteisesti vastuu potilaista, vastuu henkilökunnasta ja vastuu (julkisten) varojen käytöstä. Ympäristövastuun ja laajemman sosiaalisen vastuun sisällyttäminen strategiaan, osaksi samaa kokonaisuutta, vaatii pohtimista.

Vastuullisuusstrategian pohjaksi on tärkeää tietää missä muut tällä hetkellä menevät Suomessa ja maailmalla. Säädöspaineet, sidosryhmäpaineet ja tietenkin se, mitä juuri teidän organisaatiossanne koetaan merkitykselliseksi, ohjaavat strategisen suunnan valintaa. Maakuntien ja kuntien ilmastoneutraaliustavoitteet ohjaavat tyypillisesti hyvin voimakkaasti vastuullisuustyön painopistettä.   

Suunnan määritys konkretisoituu vastuullisuusohjelman tai ympäristöohjelman laadinnassa. Kattava ohjelma sisältää sekä ydintoiminnalle että tukitoiminnoille suunnattuja osia. Yhdistelemällä vaikutuksiltaan merkityksellisimpiä, helpoimmin toteutettavia ja hyvää mieltä tuottavia toimenpiteitä, saadaan ohjelma, joka tuottaa todellisia tuloksia ja positiivista viestittävää, ilman vihermaalauksen pelkoa.

Hyvät tavoitteet ja toimenpiteet jäävät puolitiehen, jos tuloksia ei voi mitata. Terveydenhuollon ja sen tukitoimintojen järjestelmät tuottavat usein heikosti seurantadataa, joka suoraan vastaisi vastuullisuustavoitteiden seurantatarpeisiin. Seurantamenetelmien kehittäminen onkin tärkeä sisällyttää osaksi vastuullisuustyön kehittämistä.

Ympäristövastuu Virpi Vuori voi tarjota teidänkin organisaationne avainhenkilöille tietoa, kokemusta ja uusia näkökulmia vastuullisuusstrategian, -politiikan, -ohjelman tai seurannan työstämiseen. Vai lähdetäänkö yhdessä kehittämään mittareita ja raportointia?  

Terveydenhuollon jätteet

Terveydenhuollon jätteet ovat monella tavalla poikkeuksellisia. Erikseen kerättäviä ja eteenpäin toimitettavia jätejakeita on suurissa sairaaloissa kymmenittäin ja jätemäärät huikeita. Pienemmälläkin toimijalla syntyy tavallisten yhdyskuntajakeiden lisäksi erilaisia vaarallisia ja tietosuojattavia jätteitä.

Jätehuollon prosesseja kehittäessä tavoitteena on turvallisuus, hygienia, sujuvuus ja vielä niiden lisäksi ympäristövaikutusten pienentäminen. Jätteen määrän vähentäminen, jätteiden vaarallisuuden vähentäminen, kierrätysasteen nostaminen ja ilmastovaikutusten pienentäminen tähtäävät ympäristön kannalta parempaan tulokseen, hoidon laatuun vaikuttamatta.

Muovien kierrättäminen on ollut sote-sektorilla uusi mahdollisuus saada ohjattua osa sekajätteestä uusiotuotteiden valmistuksen raaka-aineeksi. Arvoketjun vaiheet ovat vasta kehittymässä, mutta kehitystä tapahtuu kovaa vauhtia; uudet tuote- ja pakkausmateriaalit, tuotteiden valmistus ja materiaalimerkinnät, jätteen käsittelyn ja kierrätyksen infrastruktuuri sekä uusioraaka-ainemarkkinat. Tuotteiden käyttäjinä terveydenhuollon toimijat ovat tämän arvoketjun keskellä. Kun uusia mahdollisuuksia avautuu, muovien lajittelua voidaan lisätä. Sote-sektori voi myös vaikuttaa ketjun muihin osa-alueisiin poliittisesti sekä hankintojen kautta.   

Jätehuollon eri osa-alueiden tai vaikka koko kokonaisuuden kehittäminen onnistuu Ympäristövastuu Virpi Vuoren kanssa selkeästi ja tavoitteellisesti, sote-ympäristön erityispiirteet tuntien.

Vastuullisuus terveydenhuollossa. Terveydenhuollon jätteen määrän vähentäminen, jätteiden vaarallisuuden vähentäminen, kierrätysasteen nostaminen ja ilmastovaikutusten pienentäminen tähtäävät ympäristön kannalta parempaan tulokseen, varmistaen ettei hoidon laatu, hygienia tai turvallisuus heikkene..
Vastuullisuus terveydenhuollossa. Vastuulliset hankinnat, eli kestävät hankinnat, luovat pohjan Jätteen määrän ja vaarallisuuden vähentämiseen, energiankulutuksen vähentämiseen, ilmastopäästöjen pienentämiseen sekä sosiaalisen vastuun edistämiseen myös sote-hankinnoissa.

Vastuulliset hankinnat

Jätteen määrän ja vaarallisuuden vähentäminen, energiankulutuksen vähentäminen, ilmastopäästöjen pienentäminen jne. Näistä mikään osa-alue ei edisty merkittävästi ilman, että hankintojen kautta vaikutetaan toimintaympäristöön sekä tarvikkeisiin, tavaroihin ja palveluihin, joita käytetään. Hankinnat ovat myös mahdollisuus ohjata kehitystä vastuullisempaan suuntaan tuotannon riskimaissa, joissa monesti terveydenhuollon tarvikkeet ja välineet valmistetaan.

Virpi Vuoren kanssa on mahdollista käydä läpi toimintaa ja tunnistaa ne prosessien vaiheet, jotka ovat kriittisiä vastuullisuusvalintojen sisällyttämisessä hankintoihin. Työkaluja ja verkostoja vastuullisiin sote-hankintoihin on tarjolla aiempaa enemmän, joten vastuullisten hankintojen tietouden kasvattamiselle ja prosessien miettimiselle on juuri nyt hyvä hetki.    

Sairaalasuunnittelu

Vanhan sairaalan saneerauksessa tai kokonaan uuden suunnittelussa on lukuisia vaiheita, joissa ympäristöasiat voi ottaa huomioon: energiatehokkuussuunnittelu, materiaalivalinnat, laitevalinnat, jätehuollon tilat ja varusteet, liikenneratkaisut ja liikkumisen ohjaus, rakentamisvaiheen ympäristöohjaus. Suunnitteluvaiheessa tehdyt ympäristöystävälliset valinnat kantavat läpi rakennuksen käyttöiän.

Virpi Vuoren kanssa suunnitelmia on mahdollista käydä läpi ympäristötyön näkökulmasta ja pohtia ratkaisuja, joilla ympäristöasioita saadaan edistettyä mahdollisesti isollakin harppauksella.

Vastuullisuus terveydenhuollossa. Vanhan sairaalan saneerauksessa tai kokonaan uuden suunnittelussa on lukuisia vaiheita, joissa ympäristöasiat voi ottaa huomioon: energiatehokkuussuunnittelu, materiaalivalinnat, laitevalinnat, jätehuollon tilat ja varusteet, liikenneratkaisut ja liikkumisen ohjaus, rakentamisvaiheen ympäristöohjaus.
Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä

Ympäristövastuuasioiden ammattilainen palveluksessanne.